پایان نامه یا رساله
تاثیر محرک ها بر اعتیاد به اینستاگرام در بین ورزشکاران با نقش تعدیلگر بهزیستی روانشناختی
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود  -

پایان نامه یا رساله
تآثیر باور های فراشناختی بر سلامت اجتماعی به واسطه سازگاری شغلی معلمان تربیت بدنی
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود  -

پایان نامه یا رساله
تأثیر عوامل کالبدی محیطی و دلبستگی به مکان بر انگیزه مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود  -

پایان نامه یا رساله
مقایسه عملکرد زانو، سلامت روان و سلامت جسمانی بین ورزشکارانی که تحت عمل جراحی بازسازی ACL قرار گرفته اند با ورزشکارانی که عمل جراحی انجام نداده اند
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -

پایان نامه یا رساله
ارتباط سختی شریانی متعاقب مصرف گلوکز و فعالیت ورزشی با سطوح پایه بیلی روبین, لیپوپروتیین با چگالی کم LDL)) و مالون دی آلدهید(MDA) در زنان و مردان غیرفعال
گواهی‌های اخیر، صادر شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
توضیحات داور برای پژوهشگر با سلام لطفا پرسشنامه ها ضمیمه و ارسال شود. محل دقیق اجرای پژوهش(استان، هیئت های ورزشی کدام استان) است؟ جامعه و نمونه آماری به طور دقیق ذکر شود. چهار متغیر در این مطالعه بررسی خواهد شد لذا لازم است این پرسشنامه ها که همگی رو

سعید کاشفی؛ الهام وسدی؛ علی یونسیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
    -