نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشیار آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم زیستی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

2 موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

10.22044/ethics.2023.12447.1003