از پژوهشگران محترم درخواست می‌شود با مطالعه دقیق این بخش و تکمیل فرم‌های موردنیاز، درخواست گواهی اخلاق خود را از منوی مربوطه ارسال کنند.

 

 

1. مسئولیت اخلاقی پژوهش، با پژوهشگر اصلی (استاد راهنما یا مجری طرح) است. پژوهشگر اصلی باید در سامانه ثبت نام کند و ارتباط کارگروه اخلاق با ایشان خواهد بود.

 

2. درخواست گواهی اخلاق، صرفا «پس از تایید علمی پیشنهاده در یک گروه علمی معتبر» و «پیش از آغاز مرحله اجرایی پژوهش»، قابل بررسی است. بنابراین ارائه دو فرم زیر برای همه درخواست‌ها ضروری است.

 

فرم 1 (تاییدیه علمی)

فرم 2 (پیشنهاده اخلاق و تعهدنامه)

 

3. در پژوهش‌هایی که از انسان به‌عنوان آزمودنی استفاده می‌کنند، جلب رضایت آزمودنی‌ها (یا سرپرست آنها) الزامی است. فرم 3 یک نمونه فرم رضایت‌نامه است که در این نوع پژوهش‌ها باید ارائه گردد.

 

فرم 3 (نمونه رضایت‌نامه آگاهانه)

 

4. هزینه بررسی اخلاقی هر پیشنهاده، برای پژوهش های انسانی100 هزار تومان، و برای پژوهش های زیستی 200 هزار تومان است که پس از تایید تکمیل فرم‌های ارسالی اخذ می‌گردد.