کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به نیاز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ذیل کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور و با عنوان کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه/ منطقه ای با شناسه IR.SHAHROODUT.REC از تاریخ 1400/01/15 مورد تصویب واقع شد  و راه اندازی گردید.

آدرس کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.SHAHROODUT.REC