نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 Marzdaran Blv, Alborz street

2 دانشیار آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم زیستی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

10.22044/ethics.2023.13129.1026