نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22044/ethics.2024.14122.1062