نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22044/ethics.2024.14430.1083