نوع پژوهش : پایان نامه یا رساله

10.22044/ethics.2022.2544

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

کارگروه/ کمیته‌ اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود

شناسه اخلاق