نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22044/ethics.2024.13951.1051