ا

  • ابراهیمی، سید زاهد بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات تای چی بر روی عملکرد، تعادل و درد ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا [(گواهی‌های اخیر)]

م

ن

  • نادری، عین اله بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات تای چی بر روی عملکرد، تعادل و درد ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا [(گواهی‌های اخیر)]

  • نادری، عین اله میزان شیوع و فاکتورهای خطر بروز آسیب های ورزشی در کراس فیت [(گواهی‌های اخیر)]