رئیس کارگروه اخلاق


مرتضی ایزدی فرد دانشیار، ریاست دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیک مهندسی هسته ای ماده چگال/دکترای تخصصی (PhD)

 • mizadifardshahroodut.ac.ir

دبیر کارگروه اخلاق


حمید حسن پور استاد، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی کامپیوتر-پردازش سیگنال/دکترای تخصصی (PhD)

 • h.hassanpourshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


مهدی ملایی استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

حقوقدان، حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD)

 • mahdi.mollaieshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


ابوالفضل فندرسکی مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی شاهرود

روحانی، عضو مشاور دائمی، کلام(اسلامی)/دکترای تخصصی (PhD)

 • fshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


نگار اقبال استادیار، عضو هیات علمی

متخصص آمار و اپیدمیولوژی، عضو مشاور دائمی، آمار،دکترای تخصصی (PhD)

 • nshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


مینا فروزنده استادیار، عضو هیئت علمی

متخصص اخلاق در پژوهش، عضو اصلی، اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD)

 • foshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


رضا اندام دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

نماینده جامعه علمی،عضو اصلی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی،دکترای تخصصی (PhD)

 • reza.andamgmail.com

اعضای کارگروه اخلاق


علی یونسیان دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

پژوهشگر،عضو اصلی، فیزیولوژی ورزشی،دکترای تخصصی (PhD)

 • ashahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


محمد حسین رضوانی استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

پژوهشگر،عضو اصلی، آسیب شناسی-حرکت درمانی، دکترای تخصصی (PhD)

 • rshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


عادل دنیایی استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

پژوهشگر، عضو اصلی، فیزیولوژی ورزشی، دکترای تخصصی (PhD)

 • dshahroodut.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


محمد عطایی استاد، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

عضو اصلی، استخراج معدن،دکترای تخصصی (PhD)

 • ataeishahroodut.ac.ir

کارشناس کارگروه اخلاق


فاطمه خدایی دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناس کمیته، رفتار حرکتی، دکترای تخصصی (PhD)

 • f.khshahroodut.ac.ir

مدیر وب سایت


علی مسکریان دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی برق و الکترونیک

 • meskaryanshahroodut.ac.ir
 • 02733396220

کارشناس


معصومه فدایی ده چشمه کارشناس صدور گواهی اخلاق/ دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

 • m.fadaeiigmail.com